תויטרפ תרימש תרהצה

תחתפמ ךכ םשלו ךלש ישיאה עדימהו תויטרפה תרימשל תוביוחמ ךותמ תלעופ B2BIT
.הירצומב חוטב שומיש ךל תורשפאמה רתויב תומדקתמה תויגולונכטב תשמתשמו

.האשרה אלל הפישחו השיג,שומיש ינפמ וילע הנגמו ךלש עדימה תויטרפ לע תרמוש B2BIT

םיתרש תווחב םינסחואמה בשחמ יתרשב קפסמ התאש ישיאה עדימה תא תחטבאמ B2BIT
םיינוציח FIREWALLS םהב הנגה ינונגנמ רפסמ םע ,הגוסמ תוחטבואמו תומדקתמהמ
לא ךבשחממ םתרבעה תעב םגו היצקילפאה תמרב םג םינותנה לע הנגה ,םיימינפו
י"ע םינותנה תנפצה עצבמה SSL תטישב חטבואמ לוקוטורפ תועצמאב רתאה יבשחמ
.םישרומ יתלב םימרוג י"ע חונעפל ןתינ יתלבו אירק יתלב ףצרל םתכיפהו םלוברע

תא םיחיטבמה םיידוחיי שמתשמ םשבו אמסיסב שומישב שמתשמ לכ תבייחמ B2BIT,ףסונב
ןפוא יבגל םירטמרפ תרדגה םירשפאמו ולש ישיאה עדימב שומישה תוידעלבו תויטרפ
.חוטיבה תריזב םישמתשמה ראש םע שמתשמ לכ לש ישיאה עדימה ףותיש תדימו

.והשלכ ישילש דצל הלש תוחוקלה תמישר תא הריכחמ וא הריכשמ,תרכומ הניא B2BIT

האלמ הרקבו הטילשל ןתינ םירחא םישמתשמ םע ופותיש תדימו קפסמ התאש ישיאה עדימה
ותפישח תדימ תא עובקל ןכו תע לכב וריסהלו ונכדעל ךתורשפאב .תע לכב ךלש
סיטרכל תישרומ הסינכ תועצמאב ,חוטיבה תריזב תוחוקל וא םיקפס,םירחא םישמתשמל
.B2BIT רתאב ךלש יטרפה שמתשמה

דוגינב הלעפ B2BIT יכ רובס התא םאב .ךתויטרפ לע הרימשב ץמאמ לכ העיקשמ B2BIT
לא ינורטקלא ראודב תידיימ ונילא הנפ אנ ,וז הרהצהב רומאל
.ידיימ ןפואב היעבה ןוקיתו רוריבל לעפנ ונאו support@b2bit.co.il