עדימ תחטבא

םשלו הלש בשחמה יתרשב רוגאה עדימה תחטבא לע הרימשל תוביוחמ ךותמ תלעופ B2BIT
שומיש םישמתשמל תורשפאמה רתויב תומדקתמה תויגולונכטב תשמתשמו תחתפמ ךכ
.הירצומב רתויב בוטה דצה לע חטבואמ

םינותנה תא ןהו םישמתשמה ידי לע קפוסמה ישיאה עדימה תא ןה תא תחטבאמ B2BIT
תווחב םינסחואמה בשחמ יתרשב ,התוליעפ סיסבב םישמשמהו םירחא תורוקממ םילבקתמה
םהב ,הנגה ינונגנמ רפסמ תוללוכה ,הגוסמ תוחטבואמהו תומדקתמהמ םיתרש
תעב םגו היצקילפאה תמרב םג םינותנה לע הנגה ,םיימינפו םיינוציחFIREWALLS
יטרדנטס חטבואמ לוקוטורפ תועצמאב B2BIT רתא יבשחמ לא םישמתשמה יבשחממ םתרבעה
יתלבו אירק יתלב ףצרל םתכיפהו םלוברע י"ע םינותנה תנפצה עצבמה SSL תטישב
.םישרומ יתלב םימרוג י"ע חונעפל ןתינ

םיחיטבמה םיידוחיי שמתשמ םשבו אמסיסב שומישב םישמתשמה תא תבייחמ B2BIT,ףסונב
אלל שומישו הסינכ םיענומהו םהלש ישיאה עדימב שומישה תוידעלבו תויטרפ תא
.םהינותנב האשרה

יתלב הפישח תענומה תימניד הנכות תייצקילפא לע תססובמ B2BIT חוטיבה תריז
.םינותנה סיסב לע תילמיסקמ החטבא תרשפאמהו םינותנ לש תישרומ