רתאב שומיש יאנת ןונקת

רתאב שומישה .טנרטניאב חוטיב תריזכ שמשמ (רתאה :ןלהל) www.b2bit.co.il רתא
תא םיגיצמה טנרטניא ירתאב תוברל) םינוש הצק ירישכמבו וב םיגצומה םינכתבו
יעצמא לכו םהיגוסל ואדיוו הינופלט,הילימיסקפ,SMS ,יראלולס טנרטניא ,וינכת
הדיפקבו ןויעב הלא םיאנת ארק אנא .ןלהל םיטרופמה שומישה יאנתל ףופכ (רחא הצק
יאנתב רומאל ךרושיאו ךתמכסה לע הדיעמ וינכתו רתאב שומישה תליחת ןכש ,הבר
.ולא שומיש

םישנל םג דעוימ אוה םלוא דבלב תוחונ ימעטמ רכז ןושלב חסונמ הז ןונקתב רומאה
.הווש הדימב

וב הגיצמו רתאה תא הליעפמ (הרבחה :ןלהל) המעטמ ימ וא/ו מ"עב טיבוטיב
לוקב וא/ו תונומתב,טסקטב םינכת,תועידי,םישמתשמ ןיב תועדוה ,םיריחמ,םינותנ
םא ןיב ,(םינכת :ןלהל)םינושה הצקה ירישכמבו רתאב םישלוגה תושרל ודמעוי רשא
.םהב שומיש תוכז הרבחל רשפאמה 'ג דצ תולעבב םה םא ןיבו הרבחה תולעבב םה

.לארשי תנידמ יקוחל ףופכב אלמ יוטיב שפוחב תלגוד הרבחה
,םינוש םיגוסמ םיצבק ,תונומת ,תועדוה) םינכתה תא רתאב םסרפלמ עונמ ךנה ,ךכיפל
:םיאבה (רחא עדימ לכו םיטסקט ,םירושיק

םידדועמ ,ערה ןושל יאיצומ ,םיינעזג ,םימייאמ ,הטוב ינימ יפוא ילעב םינכת
תושגרב םיעגופ ,םיקיזמ ,תויטרפב םיעגופ ,תויחרזא וא תוילילפ ,תוריבע עוציבל
ינחורה ןיינקה תויוכז רשא םינכת ,קוחה לש יהשלכ הרפה םיווהמה םינכת,רוביצה
.אוהש גוס לכמ בשחמ סוריו םיליכמ רשא םינכת ,ךל תוכייש ןניא םהב
םילולע וא/ו ל"נה םיאנתהמ ימ םירפמ התעדל רשא םינכת םסרפל ברסל תיאשר הרבחה
.תע לכב ולאכ םינכת קוחמל תיאשר איהו והשלכ ישילש דצב וא/ו רתאב עוגפל

ישמתשמ לכל םיפושח ויהי יללכ םוסרפל רסומ התאש םינכתה יכ ךל העידומ הרבחה
.דבלב םרובע םיפושח ויהי םימיוסמ םישמתשמל דעיימ התא םתוא םינכתו טנרטניאה
אשית אל הרבחה ןכלו םסרפת םתוא םינכתל תובוגתה תא תוזחל הלוכי הניא הרבחה
וא ךל םרגתש האצות לכל וא ,ולא תובוגתל תוירחאב (ךמעטמ ימ יפלכ וא) ךיפלכ
.ל"נה תובוגתה תובקעב ךשוכרל

םה םהב הצק רישכמ לכבו רתאב םיאצמנה םינכתל סחיב תוירחא לכב אשית אל הרבחה
םישלוגה לש םיבשחמה לע םתעפשהו םתונימא ,םקויד ,ןתונמיהמ ,םנכות ,םיעיפומ
וא תורישי ,תואצות ולאב אצויכו שפנ תמגע ,ןדבא ,תוחונ יא ,קזנ לכל ןכו רתאב
ומרגייש תופיקע
.ולא םינכתב שומיש לשב והשלכ ישילש דצל וא ךשוכרל ,ךל םרגיהל תולולעש וא
תונוכת,םינכתה ןיגב הרבחה יפלכ יהשלכ השירד וא העיבת ,הנעט לכב אובת אל
.הצקה ירישכמבו רתאב םוסרפהו םינכתה וררועיש תובוגתה וא תולבגמה,שומישה
ךיתולועפל תידעלבהו האלמה תוירחאה ךילע הלח ולא םינכת סיסב לע לועפל תטלחה םא
.ןהיתואצותו

בוציעב,רתאה דוסיב דמועה ןויערב ינחורה ןיינקהו םירצויה תויוכז אולמ
לכו טסקט ,יפרג ץבוק ,בשחמ דוק ,םושיי ,הנכות לכבו וב םייוצמה םיפדב,רתאה
.דבלב הרבחה לש ןנה וב לולכה רחא רמוח
דצל רוסמל וא רדשל,יבמופב גיצהל,םייוניש סינכהל,לפכשל,ץיפהל ,קיתעהל ןיא
.שארמו בתכב הרבחה לש התמכסה תלבק אלב ל"נה ןמ קלח לכ ישילש
,םימסרפמ לש םמעטמ ומסרופש הדימבו דבלב הרבחה לש הניינק םנה רתאב רחסמה ינמיס
.שארמו בתכב ,םתמכסה אלב שומיש םהב תושעל ןיא .דבלב הלא םימסרפמ לש םניינק

תאו והארמ,ונכות,והנבמ,ובוציע תא תונשל,תעל תעמ רתאה תא רוגסל תיאשר הרבחה
ךכ לע ךל עידוהל ךרוצ אלל תאזו וב םינתינה םינכתהו םיתורישה לש םתגצה תונימז
.ךכל רשקב הרבחה יפלכ השירד וא העיבת,הנעט לכ ךל היהת אל .שארמ

תוקספה אלל ורדסכ ןתניי ,ערפוי אל רתאב ןתינה תורישהש תבייחתמ הניא הרבחה
,םילוקלק ,םיקזנ ,הרבחה יבשחמ תיקוח אל השיג ינפמ ןיסח היהי וא/ו תוערפהו
וא היקפסמ ימ וא הרבחה לצא תרושקתה יווקב וא הנכות ,הרמוחב םילשכ ,תולקת
שפנ תמגע ,ףיקע וא רישי ,קזנ לכל תיארחא אהת אל הרבחה .תרחא הביס לכמ עגפיי
.ךכ בקע ךשוכרל וא ךל ומרגייש ב"ויכו

,רתאב ואצמיש םירושיקה לכ לש םתוניקתל יהשלכ תוירחאב תאשונ הניא הרבחה
עצבתמ וילא טנרטניא רתא לש תוינכדעה תדימו ותונמיהמ,ןיקתה ודוקפת ,ותונימזל
.רתאהמ רושיק
ךל םרגייש רישי וא ףיקע ,קזנ לכל תיארחא הניא הרבחה ליעל רומאהמ עורגל ילבמ
םהילא םירתאב םיעיפומה םינכתהו עדימה לע תוכמתסה וא שומישמ האצותכ ךשוכרל וא
וא שומיש ןיגב וא/ו הרבחה רתאב םימייקה רושיק וא שומיש ךרד וא תועצמאב עיגת
.םיישילש םידדצ י"ע רתאב םימסרפתמה םינכתו עדימ לע תוכמתסה

היהת איה םא אלא ,םיישילש םידדצל םיישיאה ךיטרפ תריסממ רשפאה לככ ענמת הרבחה
םידעצ הדגנכ וטקניש םויא ינפב דומעת םא וא יטופיש וצ יפ לע ןכ תושעל תביוחמ
תיאשר הז הרקמב .הרבחה רתאב תישעש תולועפ ןיגב (םייחרזא וא םיילילפ) םייטפשמ
.יטופישה וצה תוארוהל םאתהב וא ךממ עגפנ יכ ןעוטה דצל ךיטרפ תא רוסמל הרבחה

םשל ןכו רתאב ךל העיצמ איהש םיתורישה רופיש ךרוצל ךיטרפב שמתשהל תיאשר הרבחה
.ךיתופדעהו ךיכרצל םאתהב רתאה ןכות לש תישיא המאתה עוציבו ךמע רשק תריצי
.ךכב ץופחת םא אלא ,ישיא ןפואב ךתוהזל לולעש עדימ םימסרפמל ריבעת אל הרבחה

יאנתמ ימב דומעת אל םא רתאב השוע התאש שומישה תא תע לכב קיספהל תיאשר הרבחה
.הז םכסה

,קזנ לכ ןיגב םמעטמ ימ וא היתוינמ ילעב ,הילהנמ ,הידבוע ,הרבחה תא הפשת התא
תואצוהו ד"וע ט"כש הז ללכב,םהל ומרגייש האצוה וא םולשת ,חוור ןדבא ,דספה
.הלא שומיש יאנת תרפה בקע ,טפשמ

יא לש הרקמבו רתאב יוצמה רחא ןונקת תוארוה לכל תופסוותמ הז ןונקת תוארוה
.ןהילע תורבוג ,המאתה

ילבמ תעל תעמ הלא שומיש יאנת תא תונשל תידעלבה תוכזה תא המצעל תרמוש הרבחה
םיאנתה תא רתאב םסרפת הרבחה .ידעלבה התעד לוקיש פ"ע ,שארמ העדוה ךכ לע רוסמל
.םמוסרפ דעוממ לחה ףקותל וסנכי רשא םישדחה

ןיינע לכל ידעלבה טופישה םוקמ .לארשי תנידמ יניד קרו ךא ולוחי הז םכסה לע
.ופי ביבא-לתב םיכמסומה טפשמה יתבב ונה,רתאב שומישה תוברל,הז םכסהל עגונה