השוואת מחירים בין סוכני ביטוח עבור ביטוח רכב
בכר חוטיב-ריחמ תעצה לבק תובושתו תולאש

?B2BIT הז המ
?B2BIT חוטיבה תריז תדעוימ ימ רובע
?B2BIT תריזב שומישמ ילש תלעותה המ
?B2BIT חוטיבה תריז תלעופ דציכ
?םולשתמ ישפוח B2BIT תריזב שומישה םאה
?B2BIT חוטיבה תריזל םשריהל ןתינ דציכ
?ויבגל תויולע תאוושהו ילש חוטיבה שודיח דעומ לע תרוכזת לבקל ןתינ דציכ
?ילש ןוגראה לש חוטיבה קיתב להנל ןתינ םתוא בכר ילכ תומכל הלבגה שי םאה
?חוטיב ןכוסל ףילחת הווהמ B2BIT חוטיבה תריז םאה
?רישי חוטיב ןיבל B2BIT חוטיבה תריז ןיב לדבהה המ
?יל םיאתמה חוטיב ןכוסל הנופ ינא דציכ
?תידיימ םלשל ילבמ חוטיבל הסילופ ןימזהל ןתינ םאה
?הריזב םיגצומה םיריחמלו עדימל B2BIT לש תוירחאה תדימ המ
?הריזב חוטיבה ינכוס ןיבל יניב םירצונה םירשקה תכרעמב B2BIT-ב רזענ ינא דציכ
?האוושהב תוללכנ חוטיב תורבח וליא


?B2BIT הז המ
םע תוחוקל השיגפמ רשאו B2BIT.CO.IL רתאה תועצמאב תלעפומה טנרטניאב חוטיב תריז
םיריחמ תאוושה לבקמ חוקלה .שמתשמ לכל םימיאתמ םילכ תקפסמו חוטיב תויונכוס
רובע בכר יצל דעו יטרפ חוקל רובע דדוב בכרמ ,ץראה לכמ םינכוס ןווגמ ןיב
וב םירחובה םיילאיצנטופ תוחוקל יפלכ הפישח תונמדזה לבקמ חוטיבה ןכוס .ןוגרא
.ויתודוא םימסרופמה םיטרפה ראשלו ריחמל םאתהב

?B2BIT חוטיבה תריז תדעוימ ימ רובע
.חוטיב םיעיצמה םינכוסה ללכלו חוטיב שכורה רוביצה ללכל תדעוימ חוטיבה תריז
,ולש הרידה וא בכרה רובע רתויב תיביטקרטה העצהה תא אוצמל לוכי יטרפ חוקל
ולש םיבכרה לכ רובע רתויב הבוטה תללוכה העצהה תא אוצמל לוכי יקסע חוקל
תוחוקלל הפישח לבקלו ולש תועצהה ךרעמ תא רתוי בוט להנל לוכי חוטיבה ןכוס
.םיילאיצנטופ

?B2BIT תריזב שומישמ ילש תלעותה המ
.ץראה לכמ בר םינכוס ןווגמ לש האוושה ירחא רתויב בוטה ריחמה תגשה - דואמ טושפ
.תודדוב תועצה רפסמ ןיב הוושמ התא םויה
רתויב בוטה ריחמה תא תידיימ לבקלו קודבל ךל רשפאמ B2BIT חוטיבה תריזב שומישה
.הגשהל ןתינה

?B2BIT חוטיבה תריז תלעופ דציכ
ץראב םירוזאה תאו חוטיבל םידמעומה םי/בכרה יטרפ תא סינכמו הריזל םשרנ חוקלה
.תועצה לבקל ןיינועמ אוה םהמ
םימיאתמ םהלש תוליעפה ירוזא רשא הריזב םינכוסהמ ריחמ תועצה תולבקתמ תידיימ
.חוקלה לש ןוירוטירקל
אוה רשא םינכוסה תא ןמסל ןיפוליחל וא ,רחבנה ןכוסהמ הנמזה עצבל לוכי חוקלה
.ינורטקלא.ד,ראוד,סקפ,ןופלט :היינפה ןפוא תאו וילא ונפיש ןיינועמ
.חוקלל רוזחל ולכויו היינפה תשקב תא תידיימ ולבקי ולא םינכוס

?םולשתמ ישפוח B2BIT תריזב שומישה םאה
!םולשת לכמ רוטפ אוהו תוחוקלה רוביצל תורשכ שגומ הריזב שומישה

?B2BIT חוטיבה תריזל םשריהל ןתינ דציכ
חוקל תמשרה לע שקה חוקלכ המשרהל
ןכוס תמשרה לע שקה ןכוסכ המשרהל

?ויבגל תויולע תאוושהו ילש חוטיבה שודיח דעומ לע תרוכזת לבקל ןתינ דציכ
.דואמ טושפ
,חוטיבל העצה לבקל ןיינועמ התא םרובע םיבכר/בכרה תא תסכהו הריזל תמשרנש עגרב
תללוכה שודיחל תרוכזת לבקת ,ךתאשרה פ"ע ןבומכו הנש ידימ,שודיחה דעומ עיגה םע
.דעומ ותואב הריזב הגשהל ןתינה רתויב בוטה ריחמה תא

?ילש ןוגראה לש חוטיבה קיתב להנל ןתינ םתוא בכר ילכ תומכל הלבגה שי םאה
!!הלבגה לכ ןיא
ןוגרא התא םא ןיבו ךתולעבב בכר ילכ לש ןטק רפסמ םע קסע ליעפמ התא םא ןיב
םידבוע יפלאו תואמ הנומה
.תומכ לכל ליעיו ישפוח הריזב שומישה ,חטבמה תריחבל םיזרכמב םירזענה
תריזב שומישב תלעותה תדימ ירה ,רתוי הלודג ןוגראב בכרה ילכ תומכש לככש ןבומכ
ללכ לע תועצה תאוושהמ האצותכ םיכסחנה םיהובגה ריחמה ירעפ בקע ,הלדג B2BIT
.תחא תבב םיבכרה

?חוטיב ןכוסל ףילחת הווהמ B2BIT חוטיבה תריז םאה
!ךפיהל
.םיאתמה ןכוסה תא אוצמל ךל תרזוע B2BIT תריז
האוושהה ךרובע תגשומ ךכבו יהשלכ חוטיב תונכוס םעטמ תלעופ הניא B2BIT תריז
!רתויב הליעיהו תיביטקייבואה

?רישי חוטיב ןיבל B2BIT חוטיבה תריז ןיב לדבהה המ
הניאו חוטיב תויונכוס ןיבל תוחוקל ןיב רשקמה תורש איה B2BIT חוטיבה תריז
.חוטיב תריכמב תורישי תקסוע
תריזש דועב ,חוקל לכ רובע דדוב ריחמ העיצמה תחא חוטיב תרבח הניה רישי חוטיב
לש תורש םע חוטיב תויונכוס ןיב ךתריחבל םיריחמ ןווגמ העיצמ B2BIT חוטיבה
.חוטיב ןכוס
חוטיבה תויונכוס י"ע לבקתמה ריחמה ,םירקמה בורב - ונכרעש תואוושהו תוקידב פ"ע
ןכוס לש לופיט לבקמ התא ףסונבו רישי חוטיבב רשאמ רתוי ל-ו-ז B2BIT תריזב
.חוטיב
םינכוסה לכ ןיבמ רתויב ךומנה ונה הריזב גשומה ריחמהש הדבועה םצעמ רשפאתמ רבדה
םג רתוי בוטה ריחמה םע ןכוסה ךרובע אצמיי דימת ןותנ בכר לכ יבגלו הריזב
.רישי חוטיבמ


?יל םיאתמה חוטיבה ןכוסל הנופ ינא דציכ
ןיפוליחל וא ,תונכוסה יטרפ פ"ע רחבנה ןכוסה םע רשק רוציל ןתינ אוהש בלש לכב
.רשק ורצייש שקובמ םהמ םינכוסה תא ןמסל

?תידיימ םלשל ילבמ חוטיבל הסילופ ןימזהל ןתינ םאה
תועצהה תמישרב םיעיפומה ויטרפ פ"ע ןכוסה לא המוזי רשק תריצי עצבל ןתינ .ןבומכ
ןתינ ןכו ,ךרובע תולבקתמה
.ךדי-לע רחבנה ןכוסל ךתשקב תא תידיימ הנפמה רשק תריצי שקמ לע שיקהל

?הריזב םיגצומה םיריחמלו עדימל B2BIT לש תוירחאה תדימ המ
B2BIT תריזב םיגצומש יפכ חוטיבה תויונכוס לע תנווגמה היצמרופניאהו םיריחמה לכ
י"עו הריזב םיעיפומה חוטיבה תויונכוסו חוטיבה תורבח י"ע םיקפוסמה םינותנ םה
.ונלש רידת ןכדעתמהו ףיקמה םינותנה רגאמ
תויועט ונרעצל םלוא ,םינותנה לש תטלחומ תונימא לע רומשל ץמאמ לכ םישוע ונא
.ונכתיי דימת
רבודמש הדבועה בקעו B2BIT תריזב קפוסמה תורשה לש ידוחייה ויפוא בקע
בקעו םיאתמה ןכוסה לומ רשק תריציב ול עייסמה חוקלל תורשכ תשגומה היצמרופניאב
תרבח י"ע הסילופה תקפה תעב עבקנ חוקלה יפלכ בייחמהו יפוסה ריחמהש הדבועה
הלק הייטס היהת םא םגש ירה ,רחבנה ןכוסל חוקלה ןיב רשקה תריצי רחאל חוטיבה
עוציב לע הטלחהה תרירב וינפב תרתונו חוקלה תא בייחמ רבדה ןיא ירה ריחמב
.הקסעה

?הריזב חוטיבה ינכוס ןיבל יניב םירצונה םירשקה תכרעמב B2BIT-ב רזענ ינא דציכ
יוביג תקפסמ ,חוטיב ינכוסו תוחוקל ךוותמ ףוגכ התרדגה םצעמ B2BIT חוטיבה תריז
וא היינפ ,השקב לכ .הריזב םילעופה םינכוסה םע וירשק תרגסמב חוקלה רובע ףסונ
חוקלה ןיב רשקה תרדסהב עייסל ץמאמ השעייו B2BIT תווצ י"ע וקדביי הנולת
.הריזב םינכוסל
?האוושהב תוללכנ חוטיב תורבח וליא
: תואבה תורבחה תא םיגציימה ץראה לכמ חוטיב ינכוס תואמ תללוכ האוושהה
חוטיב ןולייא , הירא חוטיב , חוטיב ללכ , חוטיב לארה , לדגמ תרבח
חוטיב הרונמ, חוטיב בושיה תרשכה, ילארשיה סקינפה , חוטיב הרמוש
, רישי חוטיב AIG חוטיב