השוואת מחירים בין סוכני ביטוח עבור ביטוח רכב
בכר חוטיב-ריחמ תעצה לבק הרטמ

דחי םג חוטיבה ינכוסו םינכרצה תבוטל ,חוטיב תשיכר יכילהת לועייו רופיש - ונלש הרטמה
חוטיב ינכוס םע תוחוקל ילמיטפוא ןפואב רשקמה ללכושמ חוטיב קוש תריצי -ונלש ךרדה
םירשק ,םיפיקמ םייחוטיב םינותנ ,היגולונכט תססובמ ON-LINE חוטיב תריז -ונלש םילכה
בוט תורשו םייקסע

: חוקלה רובע
רתויב םיאתמה ןכוסה תאיצמ = הטלחהה תלבק ךילהתב היצמרופניא םומיסקמ

: ןכוסה רובע
שדח חוקל תשיכרב תולע םומינימ = םיילאיצנטופ תוחוקלל הפישח םומיסקמ

ץראב הנושארל
רותפכ תציחלב ץראה לכמ םינכוס ןיב חוטיב יריחמ תאוושה עצבל םילוכי תוחוקל

ץראב הנושארל
תועצה תנכהו קווישב ךרוצ אלל םישדח תוחוקלמ תונמזהו תוינפ לבקל םילוכי חוטיב ינכוס