השוואת מחירים בין סוכני ביטוח עבור ביטוח רכב
בכר חוטיב-ריחמ תעצה לבק יללכ

חוטיבה תריז
תקפסמו חוטיב תויונכוס םע תוחוקל השיגפמ ,B2BIT.CO.IL רתאה תועצמאב תלעפומ
:שמתשמ לכל םימיאתמ םילכ
לבקמו תירוזא הקולחב חוטיב ינכוס לש םוצע ןווגימ ןיב גניפוש עצבמ חוקלה
.תישיא המאתהב ריחמ תועצה תידיימ
תועצה קודבלו רוזחל ,המשרהה םע חתפנש ישיא חוטיב קיתב תועצהה תא רומשל ןתינ
חיטבמ םינכוסה רחבמ .רחבנה ןכוסל היינפ וא הנמזה עצבלו ולבקתהש תוינכדע
.B2BIT.CO.IL תריזב תוחוקלל םידחוימ םיעצבמו םייתורחת םיריחמ

אלל םידבועה לש וא/ו ןוגראה לש בכרה ילכ לכ תא רוגאל םילוכי םייקסע תוחוקל
ךילהתב תוקפומ תועצהה .זכורמב םיבכרה לכ רובע ריחמ תועצה לבקלו תומכ תלבגה
ריחמה תא העיצמה חוטיבה תרבחל בכר לכ בותינ ךות תיטמוטוא היצזימיטפוא לש
לש םיבכרה ללכ רובע רתויב לוזה ללוכה ריחמה תא גישהל מ"ע ,ויבגל רתויב לוזה
.ןוגראה
םינוש ריחמת יאנתבו הנוש חוטיב תורבח בכרה םע דבוע ןכוס לכש ןייצל בושח
חוטיבל תורבחמ טעמל)ןכוס תועצמאב קרו ךא חוטיב שוכרל לוכי חוקלהש ןווכימו
חוטיבה תורבח ליהמת פ"ע דרפנב ןכוס לכ לע לח היצזימיטפואה ךילהת ירה ,(רישי
קית רובע תונכוס לכ לש ללוכה ריחמה תאיצמ איה האצותהו ולש דחוימה ריחמתהו
.חוקלה לש חוטיבה
םיהובגה ריחמה ירעפו ץראב חוטיבה יריחמב תמייקה הברה היצאיצנרפידה בקע
תרחא ךרד ןיא ירה ,תוחוקלה יבגל ןהו םיבכרה יבגל ןה םיבר םירטמרפמ םיעפשומה
.חוקל לכ לש יפיצפסה חוטיבה קיתל רתויב המיאתמה העצהה תאיצמו האוושה ,הקידבל
רובע תילמיטפואה העצהה תמאתהל םתדובעב חוטיבה ינכוס תא םג תשמשמ תכרעמה
.םהיתוחוקל

ןמז תעקשה אלל ,יטמוטוא ןפואב עיצהל הל הליבקמ ןיאש תורשפא לבקמ חוטיבה ןכוס
ןהו הריזב םישלוגהמ ןה בכרומה ,טעמכ לבגומ יתלב דעי-להקל ריחמ תועצה ,ץמאמו
םיאנתב תורחתהלו םייקסעה וניפתוש לע םינמנה םיליבומ םירתאב םישלוגהמ
.םיילאיצנטופ תוחוקל לע םיווש
הנושארה הרושהמ םייגולונכט םילכ חוטיבה ןכוס ינפב הדימעמ B2BIT תכרעמ ,ףסונב
ןוכדע ,רשק ומע םירצויה םיילאיצנטופה תוחוקלה רגאמ לע הרקבו הטילש ,לוהינל
לומ תיביטקארטניאו םישלוגה ללכ לומ ףטוש ןפואב םידחוימ םיעצבמו ריחמת יאנת
לוהינו חוטיב תועצה רוטלומיס , תונמזה תכרעמ לוהינ ,דרפנב ילאיצנטופ חוקל לכ
ולש חוטיבה קית לע חוקלל טרופמ עדימ תגצהל תורשפא ללוכה ON-LINE חוטיב ףינס
.תונכוסב