השוואת מחירים בין סוכני ביטוח עבור ביטוח רכב
בכר חוטיב-ריחמ תעצה לבק ונחנא ימ

.רישי חוטיבל הרבח אלו חוטיב תונכוס אל ונחנא
.םינכוסל ןהו םינכרצל ןה ,חוטיבה ףנעל תורש יקפס ונחנא


הנכותה תיב - מ"עב הנכות ידיברל ףתושמ םזימ וניה ON-LINE חוטיבה תריז - B2BIT
ויתוחוקל לע רשא ,חוטיבה דרשמ לוהינ תונכות ףנע תא הנש 15-כ הזמ ליבומה
תרכשהל תורבח ,תויריע ,ץראב חוטיבה תורבח תיברמ ,חוטיב ינכוס 2000-כ םינמנ
תונכותו ץועיי יתורש םילבקמה םייסנניפ םיפוג רחבמ דועו לארשי קנב ,בכר
המקוהש מ"עב טיבוטיב תוחאה הרבחלו םהידבוע לשו םהלש חוטיבה קית לוהינל
הנכות ידיבר לש ריכבה יגולונכטהו ילוהינה תווצה י"ע תגהנומו םזימה ךרוצל דחוימב

עדיהו בחרה יגולונכטה עדיה ,םיפנעה םייקסעה םירשקה ,חוטיבה ףנעב רישעה ןויסנה
ןתיאה סיסבה םה ,חוטיבה ףנעל ידוחייה םיכרצה ןווגמ לש הקומעה תורכההו
.םזימה תחלצהל ינויחהו