השוואת מחירים בין סוכני ביטוח עבור ביטוח רכב
בכר חוטיב-ריחמ תעצה לבק םירצומ


ךתושרל םידמועה ונלש םירצומה לס ןלהל ,חוטיב ןכוס

טנרטניאב חוטיב תועצה לוהינ תכרעמ
תורבחב ךלש םידחוימה םיפירעתה פ"ע (הז בלשב)הרידו בכר תועצה בושיחל תכרעמ
םישמתשמה י"ע חוטיבה תורבחלו חוקלל ריחמ תועצה תקפה ללוכ ,תונושה חוטיבה
םיריחמ תאוושה ,םלומ ON-LINE תועדוה ןמויו םיילאיצנטו תוחוקל לוהינ ,ךדרשמב
.חוטיבה תורבח ןיב
,םישמתשמה רחא בקעמו תונכוסה ינותנ תורדגהל להנמ תשיג תללוכ תכרעמה
. ךדרשמ תווצ י"ע תועצבתמ רשא תועצהה תקפהו תושקב ,תועדוהה


וישכע םשרה


B2BIT - תיצראה חוטיבה תריזב חוטיב קפסכ בוליש
בכרומה ,לבגומ יתלב םישלוג להקל הפישח תועצמאב םיילאיצנטופ תוחוקל תלבק
םיליבומה םילטרופב םירקבמה םישלוגמו B2BIT- תיצראה חוטיבה תריזב םישלוגהמ
.םייקסעה וניפתוש לש
!תרחא הביטנרטלאב ןימז וניאש םוצע דעי להקל עיגהל הרידנ תונמדזה
ילבמ)יטמוטוא ןפואב ריחמ תועצה ךממ לבקל םילוכי םיילאיצנטופה תוחוקלה
תודוא םיימוסריפו םייקוויש םיטרפב תופצל ,(ךדיצמ ץמאמ ךירצהל
האלמ הנמזה עצבל ףאו םתמזויב ךילא תונפל ,םידחוימה ךיאנתו ךיתונורתי,ךדרשמ
.ON-LINE חוטיבה לש
.תוחוקלמ תונמזהו תועדוה בקעמל ןכו םיעצבמ,תורדגה,םיטרפ יונישל להנמ תשיג ךל תנתינ
וישכע םשרה


ךלש טנרטניאה רתאב בלושמ הרידו בכר רוטלומיס
חוטיבה תורבחב ךלש םידחוימה םיפירעתה פ"ע הרידו בכר תועצה בושיחל תכרעמ
תוחוקל לוהינ , תוחוקלה י"ע ON-LINE תונמזה תקפה ללוכ ,דבוע התא ןתיא
.םלומ ON-LINE תועדוה ןמויו םיילאיצנטופ
םישלוגה רחא בקעמו תונכוסה ינותנ תורדגהל להנמ תשיג תללוכ תכרעמה
. ךלש יטרפה רתאב תועצבתמש תונמזהה תושקב ,תועדוהה,


רשק רוצ     ןמזה


ON-LINE םיחוטיב תריכמל הרידו בכר רוטלומיס בולישו יטרפ טנרטניא רתא תמקה
:ללוכה טנרטניאב ךלש חוטיבה תונכוס לוהינל רתא תמקה
ךלש חוטיבה תונכוס לע יתימדתו יללכ עדימ -
םיפירעתה פ"ע הרידו בכר תועצה בושיחל תכרעמ תועצמאב ON-LINE חוטיב תוריכמ -
הנתשמ דעי-להקל םידחוימ םיעצבמ ללוכ ,דבוע התא ןתיא חוטיבה תורבחב ךלש םייפיצפסה  
תוחוקלה י"ע ON-LINE תונמזה תקפה -
םלומ ON-LINE תועדוה ןמויו םינוש תורוקממ םיילאיצנטופ תוחוקל רגאמ לוהינ -
יביטקלסו רקובמ ןפואב ,ךלצא םהלש חוטיבה קית ינותנ לע תוחוקלל עדימ תגצה -
הריכמב עויסו תורש ןתמל רתאב םישמתשמה םע יביטקארטניא רשק תריצי -
בקעמו תונכוסה יפירעתו ינותנ תורדגה לש תפטוש הקוזחתל הרקבו הטילש תכרעמ -
רתאב תולבקתמה תונמזההו תושקב ,תועדוהה ,רתאב םישלוגה תוליעפ רחא ימניד  
טנרטניאה ישמתשמ רוביצל תילמיסקמ הפישחו קוויש -
רשק רוצ     ןמזה