השוואת מחירים בין סוכני ביטוח עבור ביטוח רכב
בכר חוטיב-ריחמ תעצה לבק חוטיב ינכוס

?ךלש חוטיבה קית תא לידגהל הצור
?תונושה חוטיבה תורבח ןיב םיריחמ תוושהל הצור
?םיבר תורוקממ םילבקתמה םיילאיצנטופ תוחוקל רגאמ להנל הצור
?!הדלקה אללו תיטמוטוא ,תומיאתמה תורבחל םישודיחה לכ לש ילמיטפוא בותינ לבקל הצור
?ןמז לכבו םוקמ לכמ ךלש עדימל תושיגנ הצור
?טנרטניאה ןדיעב יתורחת ראשיהל הצור
?ON-LINE חוטיב ףינס להנל הצור

ךדרשמ תא דעצהו ON-LINE חוטיבה תריז B2BIT-ל וישכע םשרה זא ,ןכ םא
!טנרטניאה ןדיעל

ןפואב תועצה רומשל ,תורבחה ןיב תוושהל ,חוטיב תועצה קיפהל ךל תרשפאמ תכרעמה
רגאמ לוהינ ,!!תרזוח השקה אלל שודיחה תעב זכורמ יטמוטוא בושיח לבקל מ"ע עובק
לומ האלמ תרושקתו שומיש תרקבו תוחוד ,תועדוה ןמוי ,םיילאיצנטופ תוחוקל
.םישמתשמה
השיכרה לטנ תא ךממ ךסוחש ןפואב מ"עב טיבוטיב יתרשב תקזחותמו תנסחואמ תכרעמה
יפכ ,תבכרומהו הרקיה םתקוזחתו ףטושה םלועפת ,םירקי תרושקתו בשחמ דויצ לש
.תמדקתמ טנרטניא תכרעמ הכירצמש
רשא םיטירפה תא ןמס אנ .תונוש תורוצתב שומימל תנתינו תירלודומ הניה העצהה
.ןימזהל ךנוצרב

רשק רוצ ןיפוליחל וא , תידיימ ךילא בושנ ונאו םיאבה םיטרפה אלמ אנא

B2BIT חוטיבה תריזב חוטיב ןכוסכ םשרהל ןיינועמ ינא  
היגולונכטה תא ילש רתאב בלשל ןיינועמ ינאו טנרטניא רתא יל שי 
קית לע םינותנ תלבקו תונמזה ,תועצה תקפהל תורשפא ירתאב םישלוגל עיצהלו 
ילצא םהלש חוטיבה       
רשאו ON-LINE ילש חוטיבה ףינסכ שמשי רשא טנרטניא רתא םיקהל ןיינועמ ינא 
B2BIT חוטיבה תריז תלעפהב תשמשמה היגולונכטה לע ססבתי       
םיידוחייה ייכרצל B2BIT חוטיבה תריז תלעפהב תשמשמה היגולונכטב שמתשהל ןיינע יל שי 


* :אלמה ימש
:חוטיבה תונכוס םש
* :ןופלט
:ירלולס
:סקפ
:E-mail
:תבותכ
:ריע
:טנרטניא רתא
:םיפסונ םיטרפ