השוואת מחירים בין סוכני ביטוח עבור ביטוח רכב
בכר חוטיב-ריחמ תעצה לבק חוטיב תרבח / םותיח תונכוס

?ףסומ ךרע םהל עיצהלו ךתיא םידבועה חוטיבה ינכוס םע תורשקתהה ןפוא תא רפשל הצור
?ךתיא םידבועה חוטיבה ינכוס תומכ תא לידגהל הצור
?ךתיא םידבועה חוטיב ינכוס לומ תיטרפ חוטיב תריז רוציל הצור
?ךתיא דבועה ןכוס לכ לש חוטיבה קיתמ רתוי לודג חתנ ךילא בתנל הצור
?האשרה פ"עו ןמז לכב,םוקמ לכמ ךלש עדימל תושיגנ חוטיב ינכוסל רשפאל הצור
?טנרטניאה ןדיעב יתורחת ראשיהלו ךלש תויביטקרטאה תא רפשל הצור
?םישמתשמ תרקבו םינותנה לע האלמ הטילש םע ON-LINE חוטיב ףינס להנל הצור

ךתרבח תא דעצהו ON-LINE חוטיבה תריז B2BIT-ל וישכע םשרה זא ,ןכ םא
!טנרטניאה ןדיעל

רשק רוצ ןיפוליחל וא , תידיימ ךילא בושנ ונאו םיאבה םיטרפה אלמ אנא

יתיא םידבועה םינכוסה רובע תיטרפ חוטיב תריז ליעפהל ןיינועמ ינא  
רשפאלו B2BIT חוטיבה תריזב חוטיב תרבח/םותיח תונכוסכ םשרהל ןיינועמ ינא  
.יתיא םידבוע םרטש םינכוס םע תורשקתה         
תלעפהב תשמשמה היגולונכטה תא ילש רתאב בלשל ןיינועמ ינאו טנרטניא רתא יל שי  
B2BIT חוטיבה תריז         
קית לע םינותנ תלבקו תונמזה ,תועצה תקפהל תורשפא ירתאב םישלוגל עיצהלו  
ילצא םהלש חוטיבה         
ססבתי רשאו ON-LINE ילש חוטיבה ףינסכ שמשי רשא טנרטניא רתא םיקהל ןיינועמ ינא  
B2BIT חוטיבה תריז תלעפהב תשמשמה היגולונכטה לע         
םיידוחייה ייכרצל B2BIT חוטיבה תריז תלעפהב תשמשמה היגולונכטב שמתשהל ןיינע יל שי  * :אלמה ימש
:חוטיבה תרבח / תונכוס םש
* :ןופלט
:ירלולס
:סקפ
:E-mail
:תבותכ
* :ריע
:טנרטניא רתא
:םיפסונ םיטרפ