השוואת מחירים בין סוכני ביטוח עבור ביטוח רכב
בכר חוטיב-ריחמ תעצה לבק םייקסע םיפתוש

רתא לעב לכ תאז תרגסמב .םייקסעה היפתוש לגעמ תבחרהל תלעופ B2BIT חוטיבה תריז
הנממ םיקלח םע וא ,B2BIT חוטיבה תריז םע והשלכ רושיקב ןיינע אצומה טנרטניא
פ"ע הקולחב תורחבנ תויונכוס לש תואצות גיצמה חוטיב תועצה רוטלומיס ןוגכ)
ןיינע לעב לכ וא ,(תורחבנה תויונכוס לא םישלוגה תיינפהל תורשפא ללוכ ,םירוזא
תונפל תאזב ןמזומ ,הירוחאמ תדמועה הייגולונכטב שומישב וא/ו חוטיבה תריזב רחא
.אשונב ןוידה תבחרהל ,ונלש יקסעה חותיפה גיצנ לא

רשק רוצ ןיפוליחל וא , תידיימ ךילא בושנ ונאו םיאבה םיטרפה אלמ אנא

םוחתב םיקפסל וא/ו םינכרצל הנופה - חוטיבה ףנעל עגונה רתא יל שי 
חוטיבה םוחת תא וב בלשלו ותוא ביחרהל ןיינועמ ינאו רחא םוחתב רתא יל שי 
םיידוחייה ייכרצל B2BIT חוטיבה תריז תא הליעפמה היגולונכטב שמתשהל ןיינע יל שי 
B2BIT חוטיבה תריז לא והשלכ רושיק עצבל ןיינע יל שי 
B2BIT תריז תרזעב יחוטיב ץועיי קפסל הצרא םהל ,םירחא וא תוחוקל ,יהשלכ הליהק יל שי
B2BIT חוטיבה תריזב םישמתשמה להקל עיצהל המ יל שי 
והשלכ גוסמ יקסע הלועפ ףותישל ןויער / ןיינע יל שי 

* :אלמה ימש
:הרבח
* :ןופלט
:ירלולס
:E-mail
:תבותכ
:ריע
:טנרטניא רתא
:םיפסונ םיטרפ