השוואת מחירים בין סוכני ביטוח עבור ביטוח רכב
בכר חוטיב-ריחמ תעצה לבק םיינוגראו םייקסע תוחוקל

?בכר ילכ רפסמ רובע חוטיב םלשמ התא
?יתועמשמ ןפואב תויולע ךוסחל הצור
?ךרובע רתויב בוטה ריחמה תא גישהל הצור
?רתויב ךל המיאתמה חוטיבה תונכוס תא אוצמל הצור
?חוטיבה קושב רתוי תובוט תועצה ןיאש אדוול הצור
?תיאמצע ךלש חוטיבה קית תא להנל הצור
תאוושה תללוכה תיטמוטוא תרוכזת י"ע שודיחה תויולע תא הנש ידימ קודבל הצור
?תינכדע םיריחמ
?הטלחהה תלבק ךילהתב היצמרופניא םומיסקמ לבקל הצור
?רותפכ תציחלב ץראה לכמ םינכוס ןיב קיתה לכ לע םיריחמ תאוושה עצבל הצור

רשק רוצ ןיפוליחל וא ,ON-LINE חוטיבה תריז B2BIT-ל וישכע םשרה זא ,ןכ םא

םייתורחת םיריחמ חיטבמה ברה תויונכוסה ןווגימ ןיב גניפוש עצבל לחתה
.תישיא המאתהב קיתה לכ לע ריחמ תועצה תידיימ לבק
,המשרהה םע ךרובע חתפנש ישיא חוטיב קיתב תועצהה תא להנ
תרזוח השקהב ךרוצ אללו שודיח לכ םע חוטיבה קית לכ לע ריחמ תועצה הוושה
רתויב ךל םיאתמה חוטיבה תונכוס תא רחב
...וא , ךל םיאתמה ןכוסל תורישי הנפ
ON-LINE חוטיבה תא ןמזה

! חיוורהל קר רשפא ! ףסכ הלוע אל הז